Plaatsingsbeleid BSO

Stichting Kinderopvang Liemeer biedt BSO-opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 jaar  tot einde basisschoolleeftijd. De BSO kent geen minimum afname van kindplaatsen.

MOGELIJKHEDEN VAN BUITENSCHOOLSE OPVANG

Stichting Kinderopvang Liemeer stemt de pakketten af op de school- en vakantieweken die de scholen bij aanvang van het nieuwe schooljaar aangeven in hun schoolgids. Dit kan per jaar en per school verschillen. Bij aanmelding dient u aan te geven van welke vorm van opvang u gebruik wenst te maken:

Het totaalpakket:

Vaste BSO opvang op vaste dagen. Dit jaarpakket biedt opvang op vaste dagdelen tijdens de school- en vakantieweken.

Het schoolwekenpakket:

Vaste BSO opvang gedurende de schoolweken. De opvang is voorafgaand of aansluitend aan de schooltijden. Het schoolpakket biedt opvang op vaste dagdelen tijdens de schoolweken.Hierin onderscheiden wij:

 • voorschoolse opvang: van 07.00 uur tot 08.45 uur, op ma./di./wo./do./vr.
 • naschoolse opvang: van 15.15 uur tot 18.00 uur, op ma./di./do./vr.
 • verlengde opvang: van 12.00 uur tot 18.00 uur, op wo./vr.
 • korte middag opvang: van 12.00 uur tot 15.15 uur, op wo./vr.

Het vakantiepakket:

Vaste BSO opvang gedurende de vakantieweken.

Dit vakantiepakket kan aangevraagd worden voor hele dagen of dagdelen tijdens de schoolvakanties in onze gemeente.

 • Ochtend: 07.00 tot 12.30 uur
 • Middag: 12.30  tot 18.00 uur

Ouders die kiezen voor het vakantiepakket kunnen een voorkeur uitspreken voor een locatie mits de leeftijd van uw kind past in de leeftijdsgroep van de betreffende locatie. Als ouder/verzorger bent u verantwoordelijk dat uw kind(eren) gebracht en gehaald wordt op de locatie waarop uw kind is geplaatst.

Incidentele BSO opvang:

Is alleen mogelijk op niet benutte vrije plaatsen. Deze vorm van BSO is bedoeld voor:

 • ouders/verzorgers die gebruik maken van de vaste opvang en die een extra opvang willen afnemen.
 • ouders/verzorgers die incidenteel gebruik willen maken van de BSO echter met een  minimale  afname van 6 keer per jaar in vakanties of 10 keer opvang tijdens schoolweken.

De verdeling van incidentele plaatsen gaat op volgorde van aanvraag voor het betreffende dagdeel. Hierbij worden geen voor­rangregels gehanteerd. U kunt een verzoek tot incidentele plaatsing maximaal 6 weken van tevoren indienen. Indien plaatsing mogelijk is op de aangevraagde dag, is er sprake van een mondelinge overeenkomst. De plaatsing is dan definitief. Deze regeling is nader uitgewerkt in ons beleid Incidentele opvang.

Ruildagen:

Wanneer gebruik gemaakt wordt van de vaste opvang kunnen deze dagdelen niet willekeurig gewisseld worden. Wel bestaat er een regeling m.b.t. ruildagen. Deze regeling is uitgewerkt in ons ruildagenbeleid.

Extra opvang studiedagen:

De BSO biedt naast het totaal-, schoolweken-, en vakantiepakket de mogelijkheid om extra opvang tijdens studiedagen/ ADV-dagen van school te regelen. Deze regeling is nader uitgewerkt in ons beleid studiedagenbeleid.

Compensatie-uren:

Stichting Kinderopvang Liemeer wil de opvang van uw kind(eren) zo flexibel mogelijk aanbieden. Ouders ontvangen compensatie-uren voor de dagen dat hun kind niet naar de opvang kan komen vanwege vakantie. De compensatie-uren kunnen ingezet worden voor opvang op andere dagen dan de met u overeengekomen vaste dagen in de plaatsingsovereenkomst. Deze regeling is nader uitgewerkt in ons beleid compensatie uren.

BSO-LOCATIES

Stichting Kinderopvang Liemeer verzorgt buitenschoolse opvang op vijf locaties:

 • BSO De Stal in Nieuwveen
 • BSO D’Overkant in Nieuwveen
 • BSO JokiDo in Zevenhoven
 • BSO De Qubus in Langeraar (meer informatie:plaatsingsbeleid van De Qubus)
 • BSO De Haven in Ter Aar (meer informatie: plaatsingsbeid van De Haven)

BSO “De Stal” in Nieuwveen verzorgt de volgende opvang:

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Voor-school

20 kindplaatsen

(4 t/m 12 jaar)

20 kindplaatsen

(4 t/m 12 jaar)

20 kindplaatsen

(4 t/m 12 jaar)

20 kindplaatsen

 (4 t/m 12 jaar)

20 kindplaatsen

 (4 t/m 12 jaar)

Naschool/ verlengd

20 kindplaatsen

(vanaf 7 jaar)

20 kindplaatsen

(vanaf 7 jaar)

20 kindplaatsen

(4 t/m 12 jaar)

20 kindplaatsen

(vanaf 7 jaar)

20 kindplaatsen

 (4 t/m 12 jaar)

Vakantie

vakantie- en zomerBSO *

vakantie- en zomerBSO *

Vakantie- en zomerBSO*

vakantie- en zomerBSO*

Vakantie- en zomerBSO*

BSO D’Overkant in Nieuwveen verzorgt opvang volgens onderstaand schema:

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Voor-school

Opvang bij

BSO De Stal

Opvang bij

BSO De Stal

Opvang bij

BSO De Stal

Opvang bij

BSO De Stal

Opvang bij

BSO De Stal

Naschool/ verlengd

30 kindplaatsen

(tot 8 jaar)

30 kindplaatsen

(tot 8 jaar)

Opvang bij

BSO De Stal

30 kindplaatsen

(tot 8 jaar)

Opvang bij

BSO De Stal

Vakantie

Vakantie- en zomerBSO*

Vakantie- en zomerBSO*

Vakantie- en zomerBSO*

Vakantie- en zomerBSO*

Vakantie- en zomerBSO*

BSO Jokido in Zevenhoven verzorgt opvang volgens onderstaand schema:

 

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

Voorschool

20 kindplaatsen

20 kindplaatsen

Opvang bij 

BSO De Stal

20 kindplaatsen

20 kindplaatsen

Naschool

30 kindplaatsen

30 kindplaatsen

Opvang bij 

BSO De Stal

30 kindplaatsen

Opvang bij 

BSO De Stal

Vakantie

Vakantie- en zomerBSO*

Vakantie- en zomerBSO*

Vakantie- en zomerBSO*

Vakantie- en zomerBSO*

Vakantie- en zomerBSO*

*Vakantie- en zomerBSO:

Tijdens de vakanties worden de bovengenoemde drie BSO’s samengevoegd tot één vakantieBSO op de locaties in Nieuwveen. In de zomervakantie sluit ook BSO De Qubus aan; de zomerBSO. De vakantie- en zomerBSO vindt plaats op de volgende locaties:

Maandag, dinsdag en donderdag Woensdag en vrijdag
BSO D’Overkant
Ambroziolaan 32  
2441 AD  Nieuwveen       
Telefoonnummer: 06-33663298  
BSO De Stal
Viergang 1
2441 DT  Nieuwveen
Telefoonnummer: 088-9676221

AANMELDING

Aanmelding geschiedt schriftelijk via een inschrijfformulier BSO. Deze formulieren zijn bij Stichting Kinderopvang Liemeer op te vragen of te downloaden van de website.

INSCHRIJVING

De aanmeldingsprocedure gaat van start na ontvangst van het inschrijfformulier. SKL brengt geen inschrijfgeld in rekening. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. Indien u afziet van plaatsing, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

VERWERKING VAN DE WACHTLIJST

Plaatsing geschiedt op volgorde van prioriteit, inschrijfdatum en leeftijd van het kind.

Prioriteiten zijn als volgt onderverdeeld:

 1. Kinderen van eigen personeel.
 2. Het completeren van de opvang bij gedeeltelijke toezegging.
 3. Tweede of volgende kinderen uit één gezin, mits de inschrijfdatum vóór de derde verjaardag van het kind is ontvangen. Plaatsing op de wachtlijst is mogelijk vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden.
 4. Aanvragen van geplaatste kinderen voor het wijzigen van dagen.
 5. Nieuwe aanmelding worden in behandeling genomen na het bereiken van de derde verjaardag.

In het belang van SKL kan besloten worden om een aanvraag voor een totaalpakket voor te laten gaan op een aanvraag van een schoolweken- of vakantiepakket.

PLAATSINGSPROCEDURE

De ouders/verzorgers ontvangen een aanbod van Stichting Kinderopvang Liemeer indien plaatsing mogelijk is. Het aanbod wordt voorzien van dagtekening. De ouders/verzorgers dienen binnen 2 weken na dagtekening aan Stichting Kinderopvang Liemeer bekend te maken of zij het aanbod al dan niet aanvaarden. Indien de reactietermijn is verstreken wordt het aanbod als vervallen beschouwd.

Overeenkomst

Na ontvangst van een door de ouders/verzorgers ondertekend aanbod, verstrekt de stichting binnen 2 weken de raam- en plaatsingsovereenkomst. Op de plaatsingsovereenkomst wordt de locatie vermeld waar uw kind is geplaatst. De overeenkomst wordt voorzien van dagtekening. De ouder/verzorger dient binnen 2 weken na dagtekening de overeenkomst(en) ondertekend te retourneren. Na wederzijdse ondertekening is de plaatsing definitief. De regels van opzegging zijn dan van toepassing, (zie: algemene leveringsvoorwaarden). Indien de reactietermijn is verstreken wordt de overeenkomst als vervallen beschouwd.

NIET VERVULLING KINDPLAATS

Ouders kunnen maximaal 1 maand afwijken van de overeengekomen plaatsingsdatum,  hiervoor wordt een bedrag van 50% in rekening gebracht. Na het verstrijken van deze 1e maand worden de volledige kosten in rekening gebracht. Indien na het verstrijken van dit termijn de overeenkomst wordt geannuleerd zullen de volledige annuleringskosten van 1 maanden in rekening worden gebracht.

WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

Indien u als ouder/verzorger, binnen een tijdsbestek van 1 jaar, een 3e  wijziging wilt aanbrengen in de raamovereenkomst en/of de plaatsingsovereenkomst, zal Stichting Kinderopvang Liemeer hiervoor € 25,- administratie- en verwerkingskosten in rekening brengen. Hieronder verstaan wij wijzigingen die voortkomen uit het verzoek tot:

 • het wijzigen van de vaste opvangdag(en)
 • vermindering van de vaste opvangdagen.

Bij uitbreiding van het aantal dagdelen en toevoegingen van andere vormen van kinderopvang, worden in beginsel geen kosten in rekening gebracht. Echter indien na een verzoek tot uitbreiding door de planningmedewerkster een gewijzigde plaatsingsovereenkomst volgens aanvraag wordt opgesteld, maar door de aanvrager bij nader inzien niet wordt ondertekend, zal SKL de kosten voor de verrichtte werkzaamheden  ad. € 25,--  alsnog in rekening brengen. De kosten voor de wijziging van de plaatsings-overeenkomst worden volgens factuur automatisch geïncasseerd.

ANNULERING

De ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd gelijk aan de overeengekomen kostprijs voor 1 maand. De opzegging dient schriftelijk te worden ingediend bij de planningsmedewerker.

BETALING

De van toepassing zijnde tarieven voor Buitenschoolse Opvang staan vermeld in het tarievenoverzicht van Stichting Kinderopvang Liemeer. Stichting Kinderopvang Liemeer stelt betaling via  een automatische incasso verplicht. De factuur zal in maandelijkse termijnen, rond de 25e van de maand voorafgaand aan de opvang, worden geïncasseerd. Indien de automatische incasso om wat voor reden dan ook niet kan worden uitgevoerd zal binnen 14 dagen een 2e incassering plaatsvinden met een verhoging van €10,- administratiekosten.

Het verschuldigde maandelijkse bedrag wordt op de individuele plaatsingsovereenkomst overeengekomen. De beschikbaar gestelde dagen conform de plaatsingsovereenkomst dienen, ongeacht of deze slechts voor een deel, of in het geheel niet worden benut (ziekte, vakantie- en feestdagen) te worden voldaan. De onbenutte dagen kunnen niet geruild of ingehaald worden. Wel bestaat de mogelijkheid om vooraf een aanvraag in te dienen om dagen te ruilen of te compenseren.

AANPASSING PRIJS PER KINDPLAATS

Het bedrag, door de ouders aan de stichting te voldoen, kan worden aangepast indien het prijsindexcijfer en de ontwikkelingen in de kinderopvang hiertoe aanleiding geven. Het aangepaste bedrag per kindplaats zal één maand van tevoren schriftelijk aan de ouders worden medegedeeld.

BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De plaatsing op de BSO eindigt automatisch op de eerste schooldag van het kind op het voortgezet onderwijs. Indien u de overeenkomst voortijdig wilt beëindigen dient u dit schriftelijk in te dienen bij de planningsmedewerkster van Stichting Kinderopvang Liemeer. De opzegtermijn van een (gedeeltelijke) kindplaats bedraagt één maand en kan ingaan op de door u aangegeven datum.

In bijzondere gevallen kan, door de directie en/of het bestuur van de Stichting, van deze regels afgeweken worden wanneer dit de kinderopvang ten goede komt.

Neem contact op

*) Verplicht invullen