Plaatsingsbeleid kinderopvang

Stichting Kinderopvang Liemeer biedt de mogelijkheid tot opvang voor kinderen van 10 weken tot 4 jaar. Een volledige kindplaats bestaat uit 10 dagdelen (5 dagen van 2 dagdelen). Het kinderdagverblijf kent geen minimum afname. Klein Dumpje in Nieuwveen biedt kinderopvang aan maximaal 44 kinderen per dag. Klein Steijntje in Langeraar biedt kinderopvang aan maximaal 16 kinderen. Klein Kroost in Ter Aar  biedt kinderopvang aan maximaal 16 kindplaatsen

Uitgangspunt

De kinderopvang probeert tot een zo hoog mogelijke afname van kind­plaatsen te komen. Daarbij worden vaste regels gehanteerd.

Mogelijkheden van kinderopvang

Vaste opvang

Wekelijkse opvang gedurende langere tijd op vaste dagen. De keuze bestaat uit hele dagopvang en halve dagopvang.

Incidentele opvang

Incidentele opvang is alleen mogelijk op niet benutte vrije kindplaatsen. Deze vorm van opvang is bedoeld voor:

  • Ouders /verzorgers die gebruik maken van vaste opvang en die een extra kinderopvangdag willen afnemen.
  • Ouders die incidenteel  kinderopvang  willen afnemen op wisselende dagen.Bij incidentele opvang wordt  een minimale afname van 8 keer per jaar gehanteerd.Deze regeling is nader uitgewerkt in ons beleid incidentele opvang.

Ruildagen

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de vaste opvang kunnen deze dagdelen niet willekeurig gewisseld worden. Deze regeling is nader uitgewerkt in ons ruildagenbeleid.

Compensatie-uren

Stichting Kinderopvang Liemeer wil de opvang van uw kind(eren) zo flexibel mogelijk aanbieden. Ouders ontvangen compensatie-uren voor de dagen dat hun kind niet naar de opvang kan komen vanwege vakantie. De compensatie-uren kunnen ingezet worden voor opvang op andere dagen dan de met u overeengekomen vaste dagen in de plaatsingsovereenkomst. Deze regeling is nader uitgewerkt in ons beleid compensatie uren.

Inschrijving

De aanmeldingsprocedure gaat van start na ontvangst van het inschrijfformulier. SKL brengt geen inschrijfgeld in rekening. U ontvangt een bevestiging van uw inschrijving. Indien u afziet van plaatsing, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken.

Verwerking van de wachtlijst

Plaatsing geschiedt op volgorde van prioriteit, inschrijfdatum en leeftijd van het kind.

Prioriteiten zijn als volgt onderverdeeld:

  1. Kinderen van eigen personeel.
  2. Het completeren van de opvang bij gedeeltelijke toezegging.
  3. Tweede of volgende kinderen uit één gezin, mits de inschrijfdatum vóór de vijfde zwangerschapsmaand  is ontvangen.
  4. Aanvragen van geplaatste kinderen voor wijziging van dagen.
  5. Nieuwe aanmelding.

Plaatsingsprocedure

Aanbod

De ouders/verzorgers ontvangen een aanbod van Stichting Kinderopvang Liemeer indien plaatsing mogelijk is. De medewerker planning zal rekening houden met de door de ouder/verzorger aangegeven voorkeur locatie op het inschrijfformulier. De plaatsingsmogelijkheden worden door de medewerker planning aangegeven in het plaatsingsaanbod. Het plaatsingsaanbod wordt voorzien van dagtekening. De ouders/verzorgers dienen  binnen  2 weken na dagtekening aan Stichting Kinderopvang Liemeer bekend te maken of zij het aanbod al dan niet aanvaarden. Indien de reactietermijn is verstreken wordt het aanbod als vervallen beschouwd.

Overeenkomst

Na ontvangst van een door de ouders/verzorgers ondertekend aanbod, verzendt de stichting binnen 14 dagen de overeenkomst (raamovereenkomst en een individuele plaatsingsovereenkomst). De overeenkomst wordt voorzien van dagtekening. De ouder/verzorger dient binnen 2 weken na dagtekening de overeenkomsten ondertekend te retourneren. Na wederzijdse ondertekening is de plaatsing definitief. De regels van opzegging zijn dan van toepassing, (zie: algemene leveringsvoorwaarden). Indien de reactietermijn is verstreken wordt de overeenkomst als vervallen beschouwd.

Niet vervulling kindplaats

Het is mogelijk om maximaal 2 weken, af te wijken van de plaatsingsdatum indien uw kindje  na de verwachte geboortedatum wordt geboren. Ouders kunnen maximaal 1 maand afwijken van de overeengekomen plaatsingsdatum,  hiervoor wordt een bedrag van 50% in rekening gebracht. Na het verstrijken van deze 1e maand worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Wijziging van de overeenkomst

Indien u als ouder/verzorger, binnen een tijdsbestek van 1 jaar, een 3e  wijziging wilt aanbrengen in de raamovereenkomst en/of de plaatsingsovereenkomst, zal Stichting Kinderopvang Liemeer hiervoor € 25,- administratie- en verwerkingskosten in rekening brengen.Hieronder verstaan wij wijzigingen die voortkomen uit het verzoek tot:

  • het wijzigen van de vaste opvangdag(en)
  • vermindering van de vaste opvangdagen.

Indien bij het aangaan van de overeenkomst plaatsing niet mogelijk is op de gewenste locatie zal de aanvraag voor het wijzigen van groep op de wachtlijst worden geplaatst Bij overplaatsing naar de gewenst groep worden geen kosten in rekening gebracht. Bij uitbreiding van het aantal dagdelen en toevoegingen van andere vormen van kinderopvang, worden in beginsel geen kosten in rekening gebracht. Echter indien na een verzoek tot uitbreiding door de planningmedewerkster een gewijzigde plaatsingsovereenkomst volgens aanvraag wordt opgesteld, maar door de aanvrager bij nader inzien niet wordt ondertekend, zal SKL de kosten voor de verrichtte werkzaamheden  ad. € 25,--  alsnog in rekening brengen. De kosten voor de wijziging van de plaatsingsovereenkomst worden volgens factuur automatisch geïncasseerd.

Annulering van de overeenkomst

De ouders/verzorgers hebben de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd gelijk aan de overeengekomen kostprijs voor 1 maand. De opzegging dient schriftelijk te worden ingediend bij de planningsmedewerker.

Incidentele opvang

De verdeling van incidentele plaatsen gaat op volgorde van aanvraag voor het betreffende dagdeel. Hierin worden geen voor­rangregels gehanteerd. U kunt een verzoek tot incidentele plaatsing maximaal 6 weken van tevoren indienen. Indien plaatsing mogelijk is op de aangevraagde dag, is er sprake van een mondelinge overeenkomst. De plaatsing is dan definitief.

Betaling

Vaste opvang

Stichting Kinderopvang Liemeer stelt betaling via een automatische incasso verplicht. De factuur zal in maandelijkse termijnen, rond de 25e van de maand voorafgaand aan de opvang, worden geïncasseerd. Indien de automatische incasso om wat voor reden dan ook niet kan worden uitgevoerd zal binnen 14 dagen een 2e incassering plaatsvinden met een verhoging van € 10,-- administratiekosten. Het verschuldigde maandelijkse bedrag wordt op de individuele plaatsingsovereenkomst  overeengekomen. De beschikbaar gestelde dagen conform de plaatsingsovereenkomst dienen, ongeacht of deze slechts voor een deel, of in het geheel niet worden benut (ziekte, vakantie- en feestdagen), te worden voldaan. De onbenutte dagen kunnen niet achteraf geruild worden. Wel bestaat de mogelijkheid dagen te ruilen: zie ruildagen beleid of te  compenseren zie compensatie beleid.

Incidentele opvang

De kosten die voor een incidentele plaats in rekening worden gebracht kunt u vinden in het overzicht "kosten kinderopvang".

Aanpassing prijs per kindplaats

Het bedrag, door de ouders aan de stichting te voldoen, kan worden aangepast indien het prijsindexcijfer en de ontwikkelingen in de kinderopvang hiertoe aanleiding geven. Het aangepaste bedrag per kindplaats zal  één maand van tevoren schriftelijk aan de ouders worden medegedeeld.

Beëindiging van de overeenkomst

De overeenkomst met het kinderdagverblijf eindigt automatisch op de dag dat het kind 4 jaar wordt. Indien u de overeenkomst wilt verlengen met enkele dagen/weken dient u deze aanvraag schriftelijk in te dienen bij de planningsmedewerkster van Stichting Kinderopvang Liemeer. Indien u de overeenkomst voortijdig wilt beëindigen dient u dit schriftelijk in te dienen bij de planningsmedewerkster van Stichting Kinderopvang Liemeer. Indien u gebruik wenst te maken van buitenschoolse opvang, is het mogelijk om uw kind hiervoor in te schrijven bij het bereiken van de leeftijd van 2 jaar en 3 maanden. De opzegtermijn van een (gedeeltelijke) kindplaats bedraagt 1 maand en kan ingaan op de door u aangegeven datum.

Neem contact op

*) Verplicht invullen