Privacyreglement Stichting Kinderopvang Liemeer

1. Begripsbepalingen

 1. Persoonsgegevens
  Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 2. Zorggegevens
  Persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben op de lichamelijke of de geestelijke gesteldheid van betrokkenen, verzameld door een beroepsbeoefenaar in het kader van zijn beroepsuitoefening.
 3. Verwerking van de persoonsgegevens
  Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.
 4. Verstrekken van persoonsgegevens
  Het bekend maken of ter beschikking stellen van gegevens.
 5. Verzamelen van persoonsgegevens
  Het verkrijgen van persoonsgegevens.
 6. Bestand
  Elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.
 7. Verantwoordelijke
  De natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
 8. Bewerker
  Degene die ten behoeve van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, zonder aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen (bijv. een salarisadministratiekantoor).
 9. Betrokkene
  Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft of zijn vertegenwoordiger.
 10. Derde
  Ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker, of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is om persoonsgegevens te verwerken (bijv. een arts).
 11. Ontvanger
  Degene aan wie de persoonsgegevens worden verstrekt.
 12. Toestemming van de betrokkene
  Elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting, waarmee de betrokkene aanvaardt dat zijn betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
 13. Het college bescherming persoonsgegevens
  Het College dat tot taak heeft toe te zien op de verwerking van persoonsgegevens.
 14. Klachtencommissie
  De commissie ingesteld overeenkomstig de Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
 15. Vertegenwoordiger
  De ouder(s) die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel voogd van betrokkene.

2. Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen (1).

3. Doel

 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens, verder te noemen WBP.
 2. Dit reglement is van toepassing binnen Stichting Kinderopvang Liemeer, te Nieuwveen en heeft betrekking op de in bijgaand overzicht genoemde verwerking van persoonsgegevens. Dit overzicht vormt een geheel met dit reglement (voor de kinderopvang bijvoorbeeld: wachtlijstregistratie, kindregistratie, observatielijsten, financiële/administratieve registratie, klachten- archiefregistratie).
 3. Binnen de doelstelling van dit reglement zullen geen andere gegevens worden opgenomen dan de onder artikel 2 genoemde gegevens.

4. Vertegenwoordiger

 1. Indien de betrokkene jonger is dan veertien jaar, treden de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de voogd in plaats van de betrokkene.
 2. De persoon, die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken.
 3. Indien een vertegenwoordiger optreedt namens de betrokkene, komt de verantwoordelijke zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet en dit reglement na jegens deze vertegen-woordiger, tenzij nakoming niet verenigbaar is met de zorg van een verantwoordelijke.

5. Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

 1. Persoonsgegevens worden, in overeenstemming met dit reglement, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
 2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.
 4. De verantwoordelijke draagt er zorg voor dat er passende technische en organisatorische  maatregelen worden uitgevoerd ter beveiliging tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

6. Verwerking van persoonsgegevens (voor zover niet zijnde zorggegevens) (2)

Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van onderstaande voorwaarden is voldaan:

 • De betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend (3)
 • Dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokken partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. (4)
 • Dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. (5)
 • Dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene.
 • Dit noodzakelijk is met het oog  op belang van de verantwoordelijke of van een derde en het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert. (6)

7. Regels voor de verwerking van zorggegevens (bijzondere persoonsgegevens)

Zorggegevens worden slechts verwerkt indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. De verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.
 2. De verwerking geschiedt op verzoek (op verzoek aangepast) van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst.
 3. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 4. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht.
 5. Persoonsgegevens betreffende gezondheid worden slechts gebruikt of verstrekt ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek wanneer het onderzoek:
  • het algemeen belang dient.
  • verwerking noodzakelijk is voor het betreffende onderzoek of de betreffende statistiek.
  • het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost.
  • bij de uitvoering voorzien is in zodanige waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene niet onevenredig wordt geschaad.
  Bovenstaande geldt niet wanneer de gegevens anoniem zijn.
 6. Gegevens betreffende erfelijke eigenschappen mogen slechts worden verwerkt wanneer de verwerking plaats vindt met betrekking tot de betrokkene bij wie erfelijke gegevens worden verkregen, tenzij:
  • een zwaarwegend geneeskundig belang prevaleert of
  • de verwerking noodzakelijk is ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek
 7. Persoonsgegevens betreffende iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid en seksuele leven, mogen uitsluitend worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens  betreffende iemands gezondheid als bedoeld in lid 1 van het reglement.

8. Informatieverstrekking aan de betrokkene.

Gegevens verkregen bij de betrokkene

 1. Indien bij de betrokkene zelf de persoonsgegevens worden verkregen, deelt de verantwoordelijke voor het moment van verkrijging de betrokkene mede: (7)
  • zijn identiteit,
  • de doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd, tenzij de betrokkenen daarvan reeds op de hoogte is.
 2. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen. (8)

Gegevens elders verkregen

 1. Bij verkrijging van persoonsgegevens buiten de betrokkene om, deelt de verantwoordelijke de betrokkene mede:
  • Zijn identiteit
  • De doeleinden van de verwerking waarvoor de gegevens zijn bestemd
  Het moment waarop dit gebeurt is:
  • op het moment dat u gegevens vastlegt of
  • als u de gegevens uitsluitend verzamelt om deze aan een derde te verstrekken,
  • uiterlijk op het moment van eerste verstrekking aan die derde.
 2. De verantwoordelijke verstrekt nadere informatie voor zover dat gelet op de aard van de gegevens, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen of het gebruik dat ervan wordt gemaakt nodig is, om tegenover de betrokkene een behoorlijke en zorgvuldige verwerking te waarborgen.
 3. Het bepaalde onder 3 is niet van toepassing indien de mededeling van de informatie aan de betrokkene onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost. In dat geval legt de verantwoordelijke de herkomst van de gegevens vast.
 4. Het bepaalde onder 3 is eveneens niet van toepassing indien de vaststelling of de verstrekking bij of krachtens de wet is voorgeschreven. In dat geval dient de verantwoordelijke de betrokkene op diens verzoek te informeren over het wettelijk voorschrift, dat tot vastlegging of verstrekken van de hem betreffende gegevens heeft geleid.
 5. Indien de verantwoordelijke de betrokkene niet heeft geïnformeerd conform dit artikel, betekent dit dat de persoonsgegevens op een niet behoorlijke en onzorgvuldige wijze zijn verwerkt. (9)

9. Recht op inzage en afschrift van opgenomen persoonsgegevens

 1. De betrokkene heeft het recht kennis te nemen van de op zijn persoon betrekking hebbende verwerkte gegevens.
 2. De gevraagde inzage en/of het gevraagde afschrift zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, plaatsvinden respectievelijk worden verstrekt.
 3. Een mogelijk beperkinggrond voor inzage en afschrift kunnen zijn gewichtige belangen van anderen dan de betrokkene, de verantwoordelijke daaronder inbegrepen.
 4. Voor de verstrekking van een afschrift mag een redelijke vergoeding in rekening worden gebracht.

10. Recht op aanvulling, correctie of verwijdering van opgenomen persoonsgegevens

 1. Desgevraagd worden de opgenomen gegevens aangevuld met een door de betrokkenen afgegeven verklaring met betrekking tot de opgenomen gegevens.
 2. De betrokkene kan verzoeken om correctie van op hem betrekking hebbende gegevens indien deze feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig of niet ter         zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift, in de verwerking komen.
 3. De verantwoordelijke draagt zorg dat een beslissing tot correctie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.
 4. De betrokkene kan verzoeken om verwijdering van op hem betrekking hebbende gegevens.
 5. De verantwoordelijke bericht de verzoeker binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk verzoek tot correctie of verwijdering schriftelijk of dan wel in hoeverre hij daaraan voldoet. Een weigering is met reden omkleed.
 6. De verantwoordelijke verwijdert (10) de gegevens binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de betrokkene, tenzij redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betrokkene, alsmede voor zover bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is.

11. Bewaren van gegevens

 1. De verantwoordelijke stelt vast hoelang de opgenomen persoonsgegevens bewaard blijven. Deze bewaartermijn is:
  Voor medische gegevens 10 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop ze zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener c.q. de verantwoordelijke voortvloeit.
  Gegevens van niet medische aard worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij geanonimiseerd of voor zover ze uitsluitend voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden bewaard.
 2. Indien de bewaartermijn van de zorggegevens is verstreken, of de betrokkene doet een verzoek tot verwijdering voor het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische persoonsgegevens verwijderd, zulks binnen een termijn van 3 maanden.
 3. Verwijdering blijft evenwel achterwege wanneer redelijkerwijs aannemelijk is dat de bewaring op grond van een wettelijk voorschrift vereist is, of indien daarover tussen de betrokkene en de verantwoordelijke overeenstemming bestaat.

12. Melding van een verwerking van gegevens

 1. Een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt alvorens met de verwerking wordt aangevangen gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.
 2. De niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die voor de verwezenlijking van een doeleinde of samenhangende doeleinden bestemd is, wordt gemeld indien deze is onderworpen aan voorafgaand onderzoek.

13. Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd of andere reden heeft tot klagen, kan hij zich wenden tot:

 • Verantwoordelijke
 • De, binnen de instelling functionerende, regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling
 • Het College bescherming persoonsgegevens en conform de WBP verzoeken een onderzoek in te stellen of de wijze van gegevensverwerking door de verantwoordelijke in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens
 • Dan wel gebruik maken van de in hoofdstuk 8 van de WPB neergelegde  beroepsmogelijkheden

14. Wijzigingen, inwerkingtreding en inzage van dit reglement

 1. Wijzigingen van dit reglement worden aangebracht door de verantwoordelijke
 2. De wijzigingen in dit reglement zijn van kracht vier weken nadat ze bekend zijn gemaakt aan betrokkenen.
 3. Dit reglement is per 7 juni 2004  in werking getreden en is bij de verantwoordelijke in te zien.
 4. Desgewenst kan een afschrift van dit reglement worden verkregen.

(1) Verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden en ten behoeve van de uivoering van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie vallen niet onder de reikwijdte van dit reglement. Het voeren van personeelsdossiers behoeft niet te worden gemeld.

(2).Denk hierbij aan bijvoorbeeld de wachtlijstregistratie of financieel-administratieve registratie.

(3) De verantwoordelijke moet zorg dragen dat de betrokkene voldoende geïnformeerd is alvorens toestemming kan worden gegeven (zgn. informed consent). Deze expliciete toestemming hoeft niet schriftelijk te worden gegeven. Toestemming kan ook blijken uit woord of gedrag.

(4)Een voorbeeld van een overeenkomst is de plaatsingsovereenkomst.

(5) De verantwoordelijke moet onderworpen zijn aan een wettelijke plicht bijvoorbeeld de wettelijke verplichte persoonsregistratie van werknemers o.g.v. Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden.

(6) Bijvoorbeeld het gebruiken van een klantenbestand om een nieuw product te vermarkten.

(7) Deze algemene kennisgeving kan geschieden door bijvoorbeeld het uitreiken van een informatiebrochure of door informatie over het reglement en de verwerking van persoonsgegevens op te nemen in de huisregels.

(8) Aangezien de verwerking van de gegevens wordt gedaan door een dienstverlenende kinderopvangorganisatie, mag in het algemeen worden aangenomen dat de betrokkenen weet of kan weten dat verwerking van gegevens plaatsvindt. Kennisgeving van opname van gegevens aan de individuele betrokkene kan dan achterwege blijven. Volstaan kan worden met een algemene kennisgeving van het bestaan van de verwerking en dit reglement.
Dit is anders indien andere doelen dan kinderopvang een zelfstandige doelstelling vormen van de verwerking, bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek. In dat geval kan niet zonder meer worden aangenomen dat de betrok- kene van deze doelstellingen weet heeft. Kennisgeving aan individuele betrokkenen van verwerking van hun gegevens, alsmede van de doeleinden die daarmee worden nagestreefd, is in dit geval noodzakelijk.

(9) Zie artikel 5, lid 1 van dit reglement; er is dan sprake van een onrechtmatige daad.

(10) Onder verwijdering dient men tevens vernietiging te verstaan.